TGT Mag

صنایع شیمیایی

مبدل های حرارتی سال هاست که در صنایع شیمیایی برای کاربرد های نظیر گرم کردن و خنک کردن محصولات پایه، میانی و نهایی و بازیابی انرژی استفاده می شوند. این نکته باعث شده تا مبدل حرارتی به عنوان یک بخش ضروری در فرآیندهای صنعتی شناخته شود. سطح بالای بازدهی و ایمنی عملکردی، هزینه سرمایه گذاری پایین و به کارگیری مبدل های حرارتی تخصصی و سفارشی، مبدل های حرارتی را به جزئی مهم در فرآیند های تولید مواد شیمیایی بدل کرده است. کابرد های معمول مبدل های حرارتی در صنایع شیمیایی شامل خنک کاری و گرم کردن محلول های اسیدی و قلیایی، خنک کردن محصولات فوق العاده ویسکوز، کندانس و خنثی کردن محلول ها، خنک کردن مدار آب فرآیندی، کندانس بخار های خروجی و ... می شود.
  • عضویت در خبرنامه الکترونیکی