نام شرکت/شخص *

تلفن ثابت *

تلفن همراه

فاکس

ایمیل *

نحوه آشنایی

سیال سرد
نوع سیال
دمای ورودی
دمای خروجی
دبی
فشار کاری  بیشتر از 20 بار می باشد
ماکزیمم افت فشار مجاز
 طاها قالب توس مقدار افت فشار را تعیین کند
سیال گرم
نوع سیال
دمای ورودی
دمای خروجی
دبی
فشار کاری  بیشتر از 20 بار می باشد
ماکزیمم افت فشار مجاز
 طاها قالب توس مقدار افت فشار را تعیین کند

توان حرارتی مبدل

ضمیمه

توضیحات