وقتي دو جسم با دماهاي متفاوت در مجاورت يکديگر قرار مي گيرند، بين آن ها پديده اي به نام انتقال حرارت صورت مي گيرد که بر اساس اين پديده گرما از جسم با دماي بيشتر به جسم با دماي کمتر منتقل مي شود. مبدل هاي صفحه اي نسل نسبتاً جديدي از مبدل هاي حرارتي هستندکه درآن سيال‌هاي گرم وسرد بين صفحات شياردار جريان دارند، بطوري که سطح گسترده‌اي براي انتقال‌حرارت بوجود مي‌آيد.

معرفی مبدل حرارتی – آپارات