این کتاب توسط دکتر اردشیر فرشیدیان فر عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان طاها قالب توس مشهد و همین طور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد تالیف و نگارش شده است. این کتاب در سال 1393 توسط نشر خانه پژوهش چاپ شده است.
برای تهیه این کتاب با واحد بازرگانی شرکت دانش بنیان طاهاقالب توس مشهد مکاتبه نمایید.