این کتاب توسط دکتر انوشیروان فرشیدیان فر و دکتر اردشیر فرشیدیان فر، اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان طاها قالب توس مشهد و همین طور اعضای هیئت علمی دانشگاههای فردوسی و آزاد مشهد تالیف و نگارش شده است. این کتاب در سال 1394 چاپ شده است.
برای تهیه این کتاب با واحد بازرگانی شرکت دانش بنیان طاهاقالب توس مشهد مکاتبه نمایید.