این کتاب توسط دکتر انوشیروان فرشیدیان فر و دکتر اردشیر فرشیدیان فر، اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان طاها قالب توس مشهد و همین طور اعضای هیئت علمی دانشگاههای فردوسی و آزاد مشهد تالیف و نگارش شده است. چاپ دوم این کتاب در سال 1393 توسط نشر خانه پژوهش (سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی) چاپ شده است.
برای تهیه این کتاب با واحد بازرگانی شرکت دانش بنیان طاهاقالب توس مشهد مکاتبه نمایید.