انوشیروان فرشیدیان فر، یاسمن واقعی
چکیده:
امروزه مبدل های حرارتی نقش به سزایی را در بخش های مختلف صنعت ایفا می کنند. مبدل های حرارتی صفحه ای1 نوع نوینی از مبدل ها می باشند که به تازگی مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. خصوصیات برتر و چشمگیراین مبدل ها نسبت به انواع پیشین سبب شده تا بهره وری از آن ها در کاربری های مختلف توسعه یابد. هدف از ارائه ی این مطلب، معرفی انواع مبدل های حرارتی صفحه ای، شرح خصوصیات و تقسیم بندی این مبدل ها بر اساس فرآیند انتقال حرارت، تعداد سیال گذرنده از مبدل، درجه ی فشردگی سطح، ویژگی های ساختاری و نوع آرایش جریان در آن ها می باشد.
کلمات کلیدی:
 مبدل های حرارتی صفحه ا، انتقال حرارت، افت فشار، ضریب