انرژی خورشیدی

از انرژی خورشیدی می توان برای آب گرم مصرفی و یا گرمایش رادیاتورها استفاده نمود.
در ساعات پیک مصرف و یا فصولی که تابش خورشید کافی نیست می توان از سایر منابع انرژی به عنوان منبع پشتیبان استفاده نمود.
توصیه می شود که مدار اولیه و ثانویه سیستم، توسط یک مبدل حرارتی جدا گردد.

اصول کاری:

زمین گرمایی

در عمق 15-18 متری از سطح زمین دما در طول سال ثابت و بین 9-12 درجه سلسیوس می باشد. در نتیجه آب های زیر زمینی منبع ارزان و پاک برای تولید حرارت می باشد.
با توجه به اینکه آب های زیرزمینی حاوی مواد شمیایی و ذرات جامد هستند می بایست مبدل هایی از جنس تیتانیوم و هستلوی به کار گرفته شود. از طرفی با توجه به درصد کلسیم بالا (رسوب بالا)، مبدل های واشردار بهترین گزینه ممکن می باشند.
سایر کاربردهای این سیستم شامل گرمایش مزارع پرورش ماهی، گلخانه ها و کاربردهای صنعتی می باشد.